ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น

โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

คำว่าบุญ ท่านทั้งหลายคงพอทราบได้ เป็นสิ่งที่โลกต้องการทั้งคนและสัตว์ ตลอดมา ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอย่างอื่น สิ่งอื่นทั้งหลายนั้นมีการ นิยมเป็นยุคเป็นคราว แล้วเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อย ๆ ส่วนความนิยมในคำว่าบุญนี้ไม่ว่า สัตว์ไม่ว่าบุคคล ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด มีความมุ่งหวังกันตลอดมาทั้งอดีต ปัจจุบันและ อนาคตไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความรู้สึกยังมีอยู่ภายในตัวของบุคคลและสัตว์นั้น ๆ แต่ควร ทราบตามภาษาไทยของเราที่แยกออกไปจากบุญ ซึ่งก็เป็นภาษาไทยคำหนึ่งแล้ว เพื่อ ทราบความหมายในคำว่าบุญนี้ให้ชัดเจน สมกับว่าเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างแท้จริงนั้น คืออะไร

ดาวน์โหลด

Download PDF File