แว่นส่องธรรม

โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้รักชาติแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งหลาย เวลาที่เรามีชีวิตอยู่เรากำลังมีวาสนาสามารถดัดแปลงสิ่งที่เราจะประกอบกระทำทางกาย วาจา ใจ ที่เรียกว่า กรรม ได้ตามปรารถนา เมื่อการกระทำของเราผ่านไปแล้ว จากนั้นกรรมที่เราทำแล้วทั้งดีและชั่ว จะมีอำนาจผลิตผลตามแต่กำลังของเหตุคือการกระทำให้เราได้รับเสวย เพราะคำว่า กรรม ซึ่งมีเจ้าของเป็นผู้อำนวยการสร้างขึ้นมา ย่อมมีเจ้าของเป็นผู้คอยรับผลไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้ หากมีทางพอเป็นไปได้แล้ว บรรพบุรุษทั้งหลายนับแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกมาถึงพระศาสดาของพวกเราแต่ละพระองค์ จะทรงพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสัตว์โลก ให้ผ่อนลงจนไม่มีกรรมชั่วเหลืออยู่เลย อย่างเต็มกำลังความสามารถของแต่ละพระองค์ สมกับพระทัยของทุก ๆ พระองค์ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มีต่อสัตว์โลกตลอดมา แม้พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแก้ไขยังไม่เสร็จแต่นิพพานไปเสียก่อน องค์ต่อ ๆ มาจะทรงรับภาระต่อไปจนสำเร็จ ไม่มีทุกข์เหลือเดนมาถึงพวกเราเลย

ดาวน์โหลด

Download PDF FileDownload EPUB File