Paṭipadā

Con đường tu tập của ngài Ācariya Mun

Tác giả: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno

Người dịch: Ajaan Paññāvaḍḍho
Trong cuốn sách này, ngài Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno mô tả chi tiết lối sống và những thực hành tu tập của ngài Ajaan Mun và các đệ tử của ngài. Cách sống này bắt nguồn từ lý tưởng Phật Giáo của vị sư du phương đã từ bỏ thế gian và rời khỏi gia đình, mặc áo may từ vải bỏ đi, sống nhờ vào đồ khất thực và lấy rừng làm nơi ở. Cách tu này chú trọng vào lối sống hành thiền khổ hạnh hướng tới nhổ tận gốc mọi khía cạnh của tham, sân và si ra khỏi tâm.

DOWNLOAD AS:

Download PDF File