ආචාර්ය මන් භූරිදත්ත මහා තෙරුන්ගේ

අධ්‍යාත්මික චරිතාපදානය

කතෘ: පුජ්‍ය අජාන් මහා බූවා ඥානසම්පන්නෝ තුමා (Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno)
පරිවර්තක: ආචාර්ය භික්ඛුනී කුසුමා (Bhikkhuni Kusuma)
ආචාර්ය මන් උතුමා සමකාලීන තායි බුදුදහමේ දැවැන්ත චරිතයකි. උන්වහන්සේගේ යෝගී ජීවිත කාලය තුල පෙන්වූ අසාමාන්‍ය ධෛර්යය සහ අධිෂ්ටානයත් ඉගැන්වීම්වල ඇති සම්මුති විරහිත ප්‍රබල බවත් නිසා උන්වහන්සේ අනුගාමිකයින් අතර සුපතලව ගෞරවයට පාත්‍රවෙයි. සංචාරක භික්ෂුවකගේ ගැබ්ව තිබිය යුතු වූ අතහැරීම හා හුදකළා බව උන්වහන්සේගේත් අරමුණ වූ නිසා බෞද්ධයින් අතර බලසම්පන්න තැනක් උන්වහන්සේට හිමිවී තිබුණි. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය සහ ඉගැන්වීම් වලත් බුදුරජාණන්වහන්සේගේ ස්‌වයං විමුක්තිය සඳහා වූ ආර්ය ගවේෂණය තුලත් යම්කිසි සමාන බවක් දැකිය හැකිය.

DOWNLOAD AS:

Download PDF File