සිල්මාතා කායිව්

මෑත කාලයේ පහළ වූ රහත් තෙරණිය

කතෘ: පුජ්‍ය ඩික් සීලරතනෝ තුමා (Ajaan Dick Sīlaratano)
පරිවර්තක: භික්ඛු ආනන්ද (Bhikkhu Ananda)
මේ චී කායිව් තුමිය ඊසානදිග තායිලන්තයේ සරල ගැමි ජීවිතයක් ගතකළ තැනැත්තියකි. ඇයට ගිහිජීවිතයෙන් නිදහස් වී උතුම් බුදුදහමට අනුව පිළිවෙත් පිරීමට බොහෝ අපහසුතා ජයගැනීමට සිදුවුණි. නමුත් එවක ඉතා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන භාවනා ගුරු උතුමන් මුණගැසීමට තරම් ඇය වාසනාවන්ත වීය. ඇය තම ගුරුවරුන්ගේ ඉගැන්වීම් ඉතා උනන්දුවෙන් යුතුව හොඳින් සිතට ගෙන පිරිසිදු, නිරායාස අවදිමත් බවක් සහිත සිතක් ඇතිකර ගත්තාය. ඇයගේ නොසැළී පැවැත්ම, ධෛර්යය සහ සහජ ඥානය සහිත ප්‍රඥාවත් සාම්ප්‍රදායික සීමා අභිභවා ගොස් දුකින් නිදහස් වීමට ශක්තියක් වීය.

DOWNLOAD AS:

Download PDF File