Tuệ phát triển Định

Chỉ dẫn thực hành các phương pháp thiền của Đức Phật

Tác giả: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno
Người dịch: Ajaan Paññāvaḍḍho
“Tuệ phát triển Định” là luận thuyết đột phá của Thầy Ajaan Mahā Boowa về vai trò của trí tuệ trong việc thúc đẩy sự phát triển bình an và định tĩnh khi thực hành thiền Phật Giáo. Cuốn sách mô tả các kỹ thuật khác nhau trong việc thực hành khám phá để chinh phục mạnh mẽ tâm vô kỷ luật khi nhiều phương pháp truyền thống khác giúp tâm đạt định không hiệu quả.

DOWNLOAD AS:

Download PDF FileDownload EPUB File