සිල්මාතා කායිව්

බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවේ මූලික සිද්ධාන්තකතෘ: පුජ්‍ය අජාන් පඤ්ඤාවද්දෝ (Ajaan Paññāvaḍḍho)පරිවර්තක: ආර්.පී. සමරසිංහඅජාන් පඤ්ඤාවද්දෝ යනූ තායිලන්තයේ උඩොන්තානි පලාතේ “බාන් ටාඩ් ආරණ්‍ය සේනාසනයේ” වැඩ වාසය කල ඉංග්‍රීසි ජාතික භික්ෂූන් වහන්සේ නමකි. ක්‍රි.ව. 1965 සිට 2004 දක්වා එම...

หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระสำคัญในวงพระธุดงค์กรรมฐาน ทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างมาก หลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยว ความเพียรกล้าหาญทั้งสามอิริยาบถ หลวงปู่ขาว เป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียร ท่านชอบแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมา...

Sabedoria Desenvolve Samādhi

Sabedoria Desenvolve Samādhi Um Guia para a Prática dos Métodos de Meditação Ensinados pelo Buddha Autor: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno Tradutor: Mudito Bhikkhu Sabedoria Desenvolve Samādhi, apesar de ser um livro pequeno, é talvez uns dos mais influentes trabalhos...

Arahattamagga Arahattaphala

Arahattamagga Arahattaphala O caminho para o estado de Arahant Autor: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno Tradutor: Erich Simões Frade “Citta que é absolutamente pura, é ainda mais difícil de descrever pois é algo que desafia definição, eu não sei como eu poderia...

Mé Chi Kéu

Mé Chi Kéu Sua Jornada ao Despertar Espiritual e Iluminação Autor: Ajaan Dick Sīlaratano Tradutor: Mariana Lopes Pereira, Carla Schiavetto, Mudito Bhikkhu Mé Chi Kéu viveu uma vida simples de vilarejo no nordeste da Tailândia e superou grandes dificuldades ao tentar...