සිල්මාතා කායිව්

බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවේ මූලික සිද්ධාන්තකතෘ: පුජ්‍ය අජාන් පඤ්ඤාවද්දෝ (Ajaan Paññāvaḍḍho)පරිවර්තක: ආර්.පී. සමරසිංහඅජාන් පඤ්ඤාවද්දෝ යනූ තායිලන්තයේ උඩොන්තානි පලාතේ “බාන් ටාඩ් ආරණ්‍ය සේනාසනයේ” වැඩ වාසය කල ඉංග්‍රීසි ජාතික භික්ෂූන් වහන්සේ නමකි. ක්‍රි.ව. 1965 සිට 2004 දක්වා එම...

Sabedoria Desenvolve Samādhi

Sabedoria Desenvolve Samādhi Um Guia para a Prática dos Métodos de Meditação Ensinados pelo Buddha Autor: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno Tradutor: Mudito Bhikkhu Sabedoria Desenvolve Samādhi, apesar de ser um livro pequeno, é talvez uns dos mais influentes trabalhos...

Arahattamagga Arahattaphala

Arahattamagga Arahattaphala O caminho para o estado de Arahant Autor: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno Tradutor: Erich Simões Frade “Citta que é absolutamente pura, é ainda mais difícil de descrever pois é algo que desafia definição, eu não sei como eu poderia...

Mé Chi Kéu

Mé Chi Kéu Sua Jornada ao Despertar Espiritual e Iluminação Autor: Ajaan Dick Sīlaratano Tradutor: Mariana Lopes Pereira, Carla Schiavetto, Mudito Bhikkhu Mé Chi Kéu viveu uma vida simples de vilarejo no nordeste da Tailândia e superou grandes dificuldades ao tentar...

Saggezza Non Comune

Saggezza Non Comune Vita e Insegnamenti di Ajaan Paññāvaḍḍho Autore: Ajaan Dick Sīlaratano Traduttore: Maria Huf Barzoi Ajaan Paññāvaḍḍho è stato per quarantun anni il primo monaco occidentale in termini di anzianità monastica a seguire il sentiero di pratica...

Venerável Ajaan Man Bhūridatta Thera

Venerável Ajaan Man Bhūridatta Thera Uma Biografia Espiritual Autor: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno Tradutor: Equipe de tradução do Mosteiro Suddhavāri Ajaan Man é uma figura proeminente no budismo tailandês contemporâneo. Ele foi amplamente reverenciado durante sua...