සිල්මාතා කායිව්

බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවේ මූලික සිද්ධාන්තකතෘ: පුජ්‍ය අජාන් පඤ්ඤාවද්දෝ (Ajaan Paññāvaḍḍho)පරිවර්තක: ආර්.පී. සමරසිංහඅජාන් පඤ්ඤාවද්දෝ යනූ තායිලන්තයේ උඩොන්තානි පලාතේ “බාන් ටාඩ් ආරණ්‍ය සේනාසනයේ” වැඩ වාසය කල ඉංග්‍රීසි ජාතික භික්ෂූන් වහන්සේ නමකි. ක්‍රි.ව. 1965 සිට 2004 දක්වා එම...

සිල්මාතා කායිව්

සිල්මාතා කායිව් මෑත කාලයේ පහළ වූ රහත් තෙරණිය කතෘ: පුජ්‍ය ඩික් සීලරතනෝ තුමා (Ajaan Dick Sīlaratano) පරිවර්තක: භික්ඛු ආනන්ද (Bhikkhu Ananda) මේ චී කායිව් තුමිය ඊසානදිග තායිලන්තයේ සරල ගැමි ජීවිතයක් ගතකළ තැනැත්තියකි. ඇයට ගිහිජීවිතයෙන් නිදහස් වී උතුම් බුදුදහමට අනුව...

ආචාර්ය මන් භූරිදත්ත මහා තෙරුන්ගේ

ආචාර්ය මන් භූරිදත්ත මහා තෙරුන්ගේ අධ්‍යාත්මික චරිතාපදානය කතෘ: පුජ්‍ය අජාන් මහා බූවා ඥානසම්පන්නෝ තුමා (Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno) පරිවර්තක: ආචාර්ය භික්ඛුනී කුසුමා (Bhikkhuni Kusuma) ආචාර්ය මන් උතුමා සමකාලීන තායි බුදුදහමේ දැවැන්ත චරිතයකි. උන්වහන්සේගේ යෝගී ජීවිත කාලය...

විස්මිත ප්‍රඥාව

විස්මිත ප්‍රඥාව අජාන් පඥ්ඥාවද්ධෝ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ජීවිත තොරතුරු සහ ධර්ම දේශනා කතෘ: පුජ්‍ය ඩික් සීලරතනෝ තුමා (Ajaan Dick Sīlaratano) පරිවර්තක: ආර්. පී. සමරසිංහ (R. P. Samarasinghe) මෙම ග්‍රන්ථයෙන් පූජ්‍ය පඥ්ඥාවද්ධෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවන තොරතුරු සහ උන්වහන්සේගේ...