විස්මිත ප්‍රඥාව

විස්මිත ප්‍රඥාව අජාන් පඥ්ඥාවද්ධෝ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ජීවිත තොරතුරු සහ ධර්ම දේශනා කතෘ: පුජ්‍ය ඩික් සීලරතනෝ තුමා (Ajaan Dick Sīlaratano) පරිවර්තක: ආර්. පී. සමරසිංහ (R. P. Samarasinghe) මෙම ග්‍රන්ථයෙන් පූජ්‍ය පඥ්ඥාවද්ධෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවන තොරතුරු සහ උන්වහන්සේගේ...

尊者阿姜考‧阿納拉唷 (Traditional)

尊者阿姜考‧阿納拉唷 (Traditional) 一位真實的心靈戰士 作者: 阿姜 摩訶布瓦 (Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno) 泰譯英: 阿姜 般雅瓦多 (Ajaan Paññāvaḍḍho) 英譯中: 大地、微塵 阿姜 考的修行風格以及他心靈成就的水平,都同樣值得極度尊崇。他總是喜歡在偏僻、與世隔絕之處帶著堅定的決心來修行,他在這方面的刻苦勤奮,是頭陀比丘團體中的同儕們望塵莫及的。 DOWNLOAD...

尊者阿姜考‧阿纳拉唷 (Simplified)

尊者阿姜考‧阿纳拉唷 (Simplified) 一位真实的心灵战士 作者: 阿姜 摩诃布瓦 (Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno) 泰译英: 阿姜 般雅瓦多 (Ajaan Paññāvaḍḍho) 英译中: 大地、微尘 阿姜 考的修行风格以及他心灵成就的水平,都同样值得极度尊崇。他总是喜欢在偏僻、与世隔绝之处带着坚定的决心来修行,他在这方面的刻苦勤奋,是头陀比丘团体中的同侪们望尘莫及的。 DOWNLOAD...

阿罗汉向·阿罗汉果

阿罗汉向·阿罗汉果 趋向阿罗汉之道 作者: 阿姜 摩诃布瓦 (Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno) 泰译英: 阿姜 戒宝 (Ajaan Dick Sīlaratano) 英译中: 捷平 佛陀时代,随佛出家的弟子是佛教真正的修行者,他们为了尽快超越苦而舍弃世间。在佛陀座下出家受教后,不管之前的社会地位、年龄或性别如何,他们都如法地改变旧有的思想、行为和语言习惯。那些弟子们从那时起就把烦恼舍弃一旁,不再受摆布。他们诚心诚意精进用功,消除烦恼染污,净化内心。 DOWNLOAD...

美琪喬 (Traditional)

美琪喬 (Traditional) 一位阿羅漢尼修道證果之旅 作者: 阿瞻 戒寶 (Ajaan Dick Sīlaratano) 翻譯: 捷平 美琪喬是個鄉下婦女,過著泰國東北部普通農村簡單的生活,她克服重重困難,離家追尋佛陀的聖道。美琪喬有很好的因緣,遇到幾位當代最著名的禪師,她認真遵從他們的指導,精進用功修就一顆清明和任運自在的心。她的堅忍、勇氣、還有直觀的智慧讓她超越一切世俗的局限,從苦難中解脫。 DOWNLOAD AS: 使用 Windows 系統的使用者,在開啟壓縮為 ZIP...

美琪乔 (Simplified)

美琪乔 (Simplified) 一位阿罗汉尼修道证果之旅 作者: 阿姜 戒宝 (Ajaan Dick Sīlaratano) 翻译: 捷平 美琪乔是个乡下妇女,过着泰国东北部普通农村简单的生活,她克服重重困难,离家追寻佛陀的圣道。美琪乔有很好的因缘,遇到几位当代最著名的禅师,她认真遵从他们的指导,精进用功修就一颗清明和任运自在的心。她的坚忍、勇气、还有直观的智慧让她超越一切世俗的局限,从苦难中解脱。 DOWNLOAD...